Schoolontwikkeling

Opbrengstgericht werken
Het team van De Noorderschool werkt volgens de principes van 'Opbrengstgericht werken'. Dat betekent dat er een duidelijke samenhang ontstaat tussen het aanbod in de groepen, het didactisch handelen van de leerkracht en de resultaten (waaronder de opbrengsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem). De schoolzelfevaluatie, die jaarlijks na de toetsperiode wordt opgesteld door de intern begeleider, is hiervoor een goed instrument.
De laatste jaren is er veel ontwikkeling geweest binnen de diverse vakgebieden. Er is veel aandacht gegaan naar verbeteren van instructie, het stellen van doelen, gedifferentieerd aanbod et cetera. In het kader van opbrengstgericht werken is het van groot belang om nieuwe werkwijzen en eventuele knelpunten te bespreken en afspraken goed te borgen. 

Talentontwikkeling
Ieder kind heeft eigen, specifieke kwaliteiten en leert op een andere manier. Deze talenten van ieder kind willen we bij ons op school graag helpen ontwikkelen. In dit kader wordt ook wel gesproken van Meervoudige Intelligentie (MI). We geven dit onder andere vorm in het Talentenlab. Vanuit een eigen onderzoeksvraag gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 op ontdekkingstocht. Hierbij maken ze gebruik van alle beschikbare informatiebronnen. Regelmatig presenteren de leerlingen hun bevindingen aan klasgenoten en/of ouders. 

Cultuureducatie
Naast de cognitieve talenten zijn ook de creatieve talenten van groot belang. De Noorderschool participeert in het project Cultuureducatie met kwaliteit en heeft gekozen voor de discipline muziek. Doel van het project is om cultuureducatie te verankeren in het onderwijsprogramma. De Rijksoverheid heeft De Noorderschool voor de periode 2016-2019 vanuit de Impulsregeling Muziek een subsidie toegekend, waardoor wekelijks alle groepen muziekles krijgen van een vakleerkracht. Binnen het project bestaat de mogelijkheid om de leerlingen van groep 5 t/m 8 kennis te laten maken met diverse instrumenten. Hoewel het nog niet gelukt is om een instrumentendepot te realiseren, krijgen de leerlingen van groep 5-6 instrumentale lessen. Voorlopig maken we gebruik van muziekinstrumenten van Fluxus. Mocht de Impulsregeling Muziek voorgezet worden, dan blijft het opzetten van een instrumentendepot, mogelijk in samenwerking met de andere Oostzaanse scholen, een speerpunt voor de komende jaren.
Voor de creatieve lessen kan de groepsleerkracht gebruik maken van de methode Moet je doen.

Wat zijn onze speerpunten het komende jaar?

Vergroten eigenaarschap bij leerlingen
De komende periode zetten wij in op het vergroten van het eigenaarschap bij leerlingen, onder andere door de leraar steeds meer als coach in te zetten. Leraren geven leerlingen ruimte en vertrouwen om eigen leerdoelen te stellen en het eigen leerproces vorm te geven. Aandachtspunten zijn daarbij het nog beter leren plannen en organiseren, gedifferentieerde instructies en het geven van vrijheid in gebondenheid.

Thema's integraal onderzoeken
De methode Blink Wereld die we gebruiken voor de wereldoriëntatievakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek biedt ons de mogelijkheid om leerstof thematisch aan te bieden. Een uitdagende leeromgeving geeft ruimte aan ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Zo worden onze leerlingen aangezet om na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken. Waar mogelijk zullen we andere vakken daarbij integreren. Daarbij kan gedacht worden aan begrijpend lezen, woordenschat en handvaardigheid. Ook het Talentenlab, waarin de leerlingen van groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag vanuit een eigen onderzoeksvraag op ontdekkingstocht gaan, zal hierbij aansluiten. Hierbij maken ze gebruik van alle beschikbare informatiebronnen én natuurlijk hun eigen talenten. Regelmatig presenteren de leerlingen hun bevindingen aan klasgenoten en/of ouders.

Rekenen
In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een nieuwe versie van de rekenmethode Pluspunt waarbij we na de instructie de verwerking digitaal aanbieden. Het computerprogramma past de oefenstof automatisch aan op basis van de gegeven antwoorden en de tijd die aan een opgave besteed wordt. Het systeem schakelt naar een onderliggend leerdoel als dat nodig is. Leren wordt mede hierdoor effectiever. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. Bijvoorbeeld als leerlingen zelf een som moeten bedenken of moeten meten met een liniaal. Het eigen maken van de werkwijze van een nieuwe methode kost tijd. Vragen en knelpunten worden ook komend schooljaar besproken tijdens scholingsmomenten met de uitgever van de methode.

Begrijpend lezen
In het schooljaar 2021-2022 zetten we nog meer in op begrijpend lezen, het belangrijkste vak op de basisschool. De aangeleerde strategieën worden toegepast bij alle vakken. Het goed doceren van het vak begrijpend lezen is lastig. Tijdens studiemomenten in het najaar zal het team kennismaken met de nieuwste didactische inzichten met betrekking tot dit vakgebied. Daarnaast worden collega's gecoached tijdens het lesgeven door een externe deskundige.

Beredeneerd onderwijsaanbod in de onderbouw
In de onderbouw zetten we in op een rijk thematisch en beredeneerd onderwijsaanbod op basis van de ontwikkeling van de kleuters. Hierbij zetten we de methode Kleuterplein in als bron. Om de ontwikkeling van de leerlingen in de kleuterbouw goed te volgen maken we nu gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! We gaan onderzoeken of dit volgsysteem goed aansluit bij Kleuterplein of dat een andere variant geschikter is.

Leren van onderwijs op afstand
Door de coronacrisis zijn de ontwikkelingen rondom het geven van onderwijs op afstand versneld. We gaan onderzoeken hoe we de positieve ervaringen die wij daarbij hebben opgedaan, een structurele plek in ons onderwijsaanbod kunnen geven.

U ziet dat De Noorderschool onderwijsinhoudelijk volop in beweging blijft!
 
 

Ouders aan het woord

"Ik vind de individuele benadering van elke leerling belangrijk".

"De sfeer, de uitstraling en de ligging van de school zijn goed. Het is fijn dat er zo veel extra activiteiten worden georganiseerd, zoals sport, toneel, dans en zang. De docenten werken met liefde ontzettend hard voor onze school."