Onze resultaten

Onze school vindt het van groot belang dat kinderen met plezier naar school gaan. Daarnaast mag ook u van ons verwacht worden dat we kinderen zoveel mogelijk leren, waardoor ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om het resultaat, maar ook om het proces. Hoe we dat doen, wordt op verschillende manieren getoetst.

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind.
Op de Noorderschool nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.

Uitstroomgegevens
Schooljaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Praktijkonderwijs - 6% - 6% - -
VMBO basis - 25% - - 9% -
VMBO kader 25% 6% 15% 12% - -
VMBO gemengde leerweg - - 8% - - -
VMBO theoretisch 25% 25% 15% 6% 19% 18%
VMBO-T/HAVO - - 15% 6% 9% 18%
HAVO/VWO 50% 38% 47% 70% 63% 64%
Waardering leerlingen, ouders en medewerkers
In april 2021 is op OBS Noorderschool een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school.
De leerlingen gaven de Noorderschool een 8,7, de ouders een 8,1 en medewerkers een 8,4, een lichte stijging ten opzichte van 2018 en hoger dan het landelijk gemiddelde. Met name de fijne sfeer en de betrokkenheid bij elkaar scoren goed. Daar zijn we heel trots op. Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de Noorderschool. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag.

Leerlingen aan het woord

"Op school gaan we goed met elkaar om."

"We pesten elkaar niet. We hebben veel vrijheid en de juffen en meesters helpen je als het nodig is."